Code of Conduct

For forretningsrelationer

1. Introduktion

Denne Code of Conduct (CoC) har til formål at sikre, at Molslinjens forretningsrelationer, herunder leverandører og partnere, udviser ansvarlig virksomhedsadfærd ved at håndtere risici for aktuelle og potentielle negative indvirkninger på internationalt aftalte principper for menneskerettigheder (inkluderende ILO’s kernearbejdstagerrettigheder), miljøet og antikorruption.

Områderne, der dækkes i denne CoC, er gengivet i FN’s Global Compact. Kravene til etablering og vedligeholdelse af et ledelsessystem for at håndtere risici for aktuelle og mulige negative indvirkninger på menneskerettigheder, miljøet og antikorruption følger FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (OECD) fra 2011.

Den globale minimumsstandard for ansvarlig virksomhedsadfærd, som er defineret af UNGPs/OECD, er forskellig fra overholdelse af national lovgivning. Det forudsættes altid, at forretningsrelationer overholder gældende lovgivning, der hvor de opererer. Molslinjen forbeholder sig ret til at stille yderligere og mere specifikke krav relateret til bæredygtig udvikling i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder kræver et sådant fokus.

2. Ledelsessystem

Molslinjen forventer, at vores forretningsrelationer implementerer et ledelsessystem i fuld overensstemmelse med den globalt aftalte minimumsstandard for ansvarlig virksomhedsadfærd (UNGPs/OECD).

2.1. Omfanget

Ledelsessystemet skal håndtere negative indvirkninger på menneskerettighederne (som minimum rettighederne nævnt i ’International Bill of Human Rights’, der også omfatter kernearbejdstagerrettighederne fra ’The International Labour Organisation's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work’), væsentlige indvirkninger på miljø og klima (områderne adresseret i Rio Deklarationen for Miljø og Udvikling samt klimaet, som det kommer til udtryk i Paris-aftalen) samt væsentlige indvirkninger på antikorruption (som defineret gennem FN’s Konvention imod Korruption).

 

Dette inkluderer følgende handlinger:

3. Implementering

Molslinjen etablerer også selv et ledelsessystem efter kravene i denne CoC og er klar til at dele information eller dokumentation herom med vores forretningsrelationer.


Denne CoC gælder Molslinjens forretningsrelationer i første led. Molslinjens forretningsrelationer i første led skal ligeledes forvente fra deres relationer i første led, at de har tilsvarende processer på plads, som beskrevet i afsnit 2, for at håndtere negative indvirkninger (afsnit 2.1).

Det inkluderer at gøre forretningsrelationer opmærksomme på minimumsstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd som beskrevet i UNGPs/OECD og kræve, at forretningsrelationer møder standarden.

Hvis der identificeres væsentlige negative indvirkninger i forretningsrelationens værdikæde, må forretningsrelationen bruge eller opbygge påvirkningskraft til at få de(n) forårsagende eller bidragende enhed(er) til at håndtere disse indvirkninger og påtage sig en fornuftig indsats for at sikre, at enheden opererer i overensstemmelse med minimumsstandarden.

Forretningsrelationer skal opbevare dokumentation for at kunne gøre rede for overholdelse af kravene fremsat i denne CoC. Det inkluderer: politik for samfundsansvaret, dokumentation af proces for nødvendig omhu, herunder indvirkningsanalyser på det operationelle plan med målinger af handlingers effektivitet, samt dokumentation af etablerede klagemekanismer.

Denne CoC danner grundlag for samarbejdet mellem Molslinjen og vores forretningsrelationer, så begge parter løbende kan følge forbedringer i håndteringen af risici for indvirkninger på Omfanget (afsnit 2.1).

Skulle en forretningsrelation ikke have implementeret ledelsessystemet i overensstemmelse med denne CoC ved underskriftstidspunktet, skal der udarbejdes en implementeringsplan, og hvis det kræves, skal den præsenteres for Molslinjen. Molslinjen forventer, at alle forretningsrelationerpå opfordring til enhver tid kommunikerer om deres status for implementering af kravene i denne CoC.

Hvis Molslinjens forretningsrelationer forårsager, bidrager til eller er forbundet med væsentlige negative indvirkninger på omfanget (afsnit 2.1), skal forretningsrelationen straks meddele dette til Molslinjen.

Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for forretningsrelationens handlinger for at stoppe den væsentlige negative indvirkning samt forebygge eller afbøde dens gentagelse.

Hvis en forretningsrelation forsømmer pligten til at underrette Molslinjen og håndtere den negative indvirkning eller udviser modvilje mod at møde den globale minimumsstandard, forbeholder Molslinjen sig ret til øjeblikkeligt at afslutte samarbejdet med forretningsrelationen.